Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,217

 Kỹ năng học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Đình Tuân
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5. NXB Thông tin và truyền thông; Số: ISBN: 978-604-80-1967-9;Từ->đến trang: 809-817;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
TÓM TẮTLàm thế nào để phát huy thế mạnh và hình thành được năng lực cho người học thực sự là vấn đề cấp thiết trong bối cảnh giáo dục Đại học ở Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu kỹ năng học tập ở sinh viên giúp xây dựng cơ sở đề xuất những biện pháp sư phạm, định hướng cho sinh viên phương pháp học tập phù hợp với khả năng học tập của mình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Đại học. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu dựa trên cơ sở khảo sát kỹ năng học tập của sinh viên, từ đó đề xuất những biện pháp sư phạm để định hướng cho sinh viên phương pháp học tập phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Phương pháp nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu là 540 sinh viên với 127 nam và 413 nữ, các phương pháp nghiên cứu chính: Nghiên cứu tài liệu để thiết lập cơ sở lý luận của đề tài, khảo sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu. Kết quả: Nghiên cứu đã phân loại được các mức độ trong kỹ năng học tập của sinh viên, nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc sinh viên chưa làm chủ được các kỹ năng học tập. Kết luận: Theo các tiêu chí đánh giá kỹ năng học tập của sinh viên mà nghiên cứu đã đề ra, chúng ta nhận thấy kỹ năng học tập của sinh viên chỉ ở mức độ trung bình. Do đó, nhất thiết phải có những lớp hướng dẫn phương pháp học tập cho sinh viên, đồng thời cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy cho linh hoạt và sinh động nhằm tạo hứng thú học tập cho sinh viên.
ABSTRACT
ABSTRACT The way to promote the strength and form the capacity of learners is actually an imperative matter in the contemporary context of higher education in Vietnam. Studying learning skills of students help us build foundation to propose pedagogical measures, orient students to have suitable learning methods to improve the quality of higher education. Objectives of the study: This study is based on surveys of academic skills of students, which proposed pedagogical measures to orient students to have appropriate learning methods in order to improve the quality of education. Research methods: The sample is 540 students including 127 males and 413 females. This study used these methods: Literature review to establish the theoretical foundation, survey by questionnaire. Results: The study categorized the level of academic skills of students, objective and subjective reasons why students do not master learning skills. Conclusion: According to the assessment criteria of the learning skills of students that study has set out, we found out that learning skills of students are just at the average level. Therefore, there must be classes to provide students with learning methods, at the same time we need to make teaching methods flexible and dynamic in order to create interest in learning for students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn