Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,236,883

 Chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Đình Tuân
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. NXB Giáo dục Việt Nam; Số: ISBN 978-604-0-09664-7;Từ->đến trang: 354-359;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
TÓM TẮT Trong những năm gần đây, nhiều mô hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được áp dụng như: mô hình chăm sóc, hỗ trợ tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội; mô hình chăm sóc, hỗ trợ dựa vào cộng đồng; mô hình nhà xã hội; mô hình chăm sóc thay thế dành cho trẻ mồ côi không nơi nương tựa.... Tại Đà Nẵng việc tổ chức chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng được quan tâm với qui trình 4 bước: Lập hồ sơ tiếp nhận; đánh giá sơ bộ và phân loại; tổ chức cho trẻ học văn hóa và học nghề; trẻ hòa nhập cộng đồng bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực. Vai trò của nhân viên công tác xã hội đã được phát huy hiệu quả.
ABSTRACT
ABSTRACT In these current years, many models of care, support for children with special circumstances apply, such as: models of care and support at the grassroots focus social protection; models of care, community-based support; model of social housing; alternative models of care for orphans and helpless.... The Danang care and support for children with special circumstances are also concerned with the 4 step process: reception profile; preliminary assessment and classification; organized for children to learn the culture and vocational training; community integration beginning has brought positive results. The role of social workers has been effective.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn