Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,802

 Nghiên cứu chỉ số phát triển con người (HDI) thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trương Văn Cảnh*; Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Đỗ Thị Diệu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 102;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đều đặt trọng tâm vào nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI). Tuy nhiên, việc tính toán và phân tích chỉ số này mới chỉ được thực hiện ở cấp tỉnh/thành phố, còn các cấp quận/huyện thì chưa được tiến hành. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thực trạng chỉ số phát triển con người (HDI) ở thành phố Đà Nẵng theo từng chỉ số thành phần. Việc tính toán và nghiên cứu này được tiến hành trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng với tất cả các quận/huyện (trừ huyện đảo Hoàng Sa). Kết quả nghiên cứu được cho thấy Đà Nẵng là một trong những địa phương có chỉ số HDI tương đối cao và có sự chênh lệch về phát triển con người giữa các địa phương trong thành phố nhưng không quá lớn.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Improving the human development index (HDI) is an important goal in the knowledge economy. This is what Vietnam and Danang City in particular are currently focusing on. However, the calculation and analysis of this index has been performed mainly at the provincial/municipal level, not at county/district level. Therefore we have conducted a baseline study of HDI, analysing each of the index components, in all counties and districts of Da Nang (excluding the Hoang Sa island district). The study results showed a relative high HID and not too big disparity of development among different districts and counties.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn