Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,248,236

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ VIỆC GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ. Tác giả: Trương Văn Cảnh, Đoàn Thị Thông. Vietnam National Scientific Conference on Geography. Số: 10th. Trang: 1496-1502. Năm 2018. (Mar 4 2019 9:57PM)
[2]Bài báo: Relevant Indicators for Measuring Provincial Sustainable Development Index in Vietnam. Tác giả: Truong Van Canh, Andrzej Lisowski. Vietnam National Scientific Conference on Geography. Số: 10th. Trang: 136-145. Năm 2018. (Mar 4 2019 9:33PM)
[3]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH THÁP DÂN SỐ TRONG DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ DÂN CƯ Ở BẬC ĐẠI HỌC. Tác giả: Trương Văn Cảnh, Đoàn Thị Thông. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 16 (03). Trang: 107-112. Năm 2015. (Mar 4 2019 9:45PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu chỉ số phát triển con người (HDI) thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Trương Văn Cảnh*; Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Đỗ Thị Diệu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 102. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
[5]Bài báo: TÍCH HỢP GIS VÀ AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Trương Văn Cảnh, Nguyễn Thị Diệu. GIS- IDEAS 2014 Conference. Số: Kỷ yếu. Trang: 361-368. Năm 2014. (Mar 4 2019 9:37PM)
[6]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG TÍNH TOÁN CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI (HDI). Tác giả: Trương Văn Cảnh. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 13 (04). Trang: 1-5. Năm 2014. (Mar 4 2019 9:41PM)
[7]Bài báo: Hiện trạng phát triển và phân bố chợ Việt Nam. Tác giả: Trương Văn Cảnh. Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 2. Trang: 141-148. Năm 2013. (Sep 9 2013 10:31AM)
[8]Bài báo: Ứng dụng mô hình phân cụm thứ bậc trong SPSS để phân kiểu chất lượng cuộc sống dân cư thế giới . Tác giả: Trương Văn Cảnh. Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm. Số: Lần III. Trang: 279-284. Năm 2012. (Mar 4 2019 9:29PM)
[9]Bài báo: Phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam. Tác giả: Trương Văn Cảnh, Nguyễn Minh Tuệ . Hội thảo Địa lí quốc tế Đông Nam Á. Số: 10. Trang: 200 - 2006. Năm 2011. (Sep 9 2013 10:17AM)
[10]Bài báo: Vai trò của thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam. Tác giả: Trương Văn Cảnh. Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 19 - 25. Năm 2011.
(Sep 9 2013 10:22AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Constructing Indicators for Measuring Provincial Sustainable Development Index in Vietnam. Authors: Van Canh Truong, Andrzej Lisowski. Scientific-Research Cooperation between Vietnam and Poland (POL-VIET 2017), E3S Web Conf, eISSN: 2267-1242. Volume 35. No: 06003. Pages: 1-8. Year 2018. (Mar 4 2019 10:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn