Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,222,276

 Ứng dụng mô hình phân cụm thứ bậc trong SPSS để phân kiểu chất lượng cuộc sống dân cư thế giới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Văn Cảnh
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm; Số: Lần III;Từ->đến trang: 279-284;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn