Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,970,390

 Short Survey on Static Hand Gesture Recognition
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh, Huu-Hung, and Duc-Hoang Vo
Nơi đăng: International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA); Số: 8(7);Từ->đến trang: 447-451;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents a survey of methods which havebeen recently proposed for recognizing static hand gestures. Theseapproaches are first summarized and then are assessed based ona common dataset. Because mentioned methods employ differenttypes of input, the survey focuses on stages of feature extractionand classification. Other former steps, such as pre-processingand hand segmentation, are slightly modified. In experiments,this work does not only consider the recognition accuracy butalso suggests suitable scenarios for each method according to itsadvantages and limitations.
ABSTRACT
This paper presents a survey of methods which havebeen recently proposed for recognizing static hand gestures. Theseapproaches are first summarized and then are assessed based ona common dataset. Because mentioned methods employ differenttypes of input, the survey focuses on stages of feature extractionand classification. Other former steps, such as pre-processingand hand segmentation, are slightly modified. In experiments,this work does not only consider the recognition accuracy butalso suggests suitable scenarios for each method according to itsadvantages and limitations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn