Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,970,613

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Geometry-based Dynamic Hand Gesture Recognition. Tác giả: Duc-Hoang Vo, Huu-Hung Huynh, and Jean Meunier. Issue on Information and Communications Technology. Số: Vol 1 (1). Trang: 13-19. Năm 2015. (Dec 27 2015 5:08AM)
[2]Bài báo: Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt với cử chỉ động dựa trên hệ tọa độ cầu. Tác giả: Võ Đức Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Hồng Sang, Jean Meunier
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội thảo quốc gia về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Số: 1. Trang: 222-226. Năm 2015. (Dec 27 2015 5:11AM)
[3]Bài báo: Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt sử dụng mạng Neuron nhân tạo. Tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên, Võ Đức Hoàng, Hồ Viết Hà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 12 (61). Trang: 75-80. Năm 2012.
(May 8 2014 2:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Person Identification Based on Euclidean Distance Transform. Authors: Ho Viet-Ha; Vo Duc-Hoang; Ngo Van-Sy Ngo; Huynh Huu-Hung. Journal of Engineering and Applied Sciences. No: 14. Pages: 4312-4316. Year 2019. (Jul 17 2019 4:31AM)
[2]Article: Short Survey on Static Hand Gesture Recognition. Authors: Huynh, Huu-Hung, and Duc-Hoang Vo. International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA). No: 8(7). Pages: 447-451. Year 2017. (Sep 16 2017 10:13PM)
[3]Article: Dynamic Gesture Classification for Vietnamese Sign Language Recognition. Authors: Duc-Hoang Vo, Huu-Hung Huynh, Phuoc-Mien Doan and Jean Meunier. International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA). No: 8(3). Pages: 415-420. Year 2017. (Sep 16 2017 10:10PM)
[4]Article: Automatic Hand Gesture Segmentation for Recognition of Vietnamese Sign Language. Authors: Duc-Hoang VO, Huu-Hung HUYNH, Jean Meunier and Thanh-Nghia NGUYEN. Proceedings of the Seventh Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2016). No: 1. Pages: 385-392. Year 2016. (Dec 25 2016 5:37AM)
[5]Article: Recognizing Vietnamese Sign Language based on Rank Matrix and Alphabetic Rules. Authors: Duc-Hoang Vo, Trong-Nguyen Nguyen, Huu-Hung Huynh, Jean Meunier. The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2015). No: 1. Pages: 279-284. Year 2015. (Dec 27 2015 5:05AM)
[6]Article: Modeling Dynamic Hand Gesture based on Geometric Features. Authors: Duc-Hoang Vo, Huu-Hung Huynh, Trong-Nguyen Nguyen.. Advanced Technologies for Communications (ATC), 2014 International Conference on. No: 1. Pages: 471 - 476. Year 2014. (Mar 10 2015 3:46PM)
[7]Article: Geometry-based Static Hand Gesture Recognition using Support Vector Machine. Authors: Nguyễn Trọng Nguyên, Võ Đức Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier. The 13th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, ICARCV 2014
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 769-774. Year 2014.
(Mar 10 2015 3:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn