Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,837,763

 Application of GIS for building hydrological - hydraulic models simulate the flooding of Danang city
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYEN The Hung, VO NGUYEN Duc Phuoc, TRAN Thi Kim Lien, LE Xuan Cuong
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Actes du Colloque International Runsud 2013, University Nice Sophia Antipolis - Thu University of Danang; Số: 22-24 avril 2013;Từ->đến trang: 49-53;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The development of Danang city is intimately associated with Tien Sa port, Han River and VuGia - ThuBon River system. Being confronted with the risk of sea level rise and rainfall changes due to climate change, this complex river system has raised many challenges for the development of the city. With the goal is that development planning of City in future will be reasonable and be able to adapt to climate change; in this paper, authors present the application of GIS technology in development of hydrological – hydraulic model for simulated scenarios of Danang development taking into account the climate change resulted in sea level rise, increased upstream flood flow. The choice of suitable Danang planning for reducing flood in the city is extremely necessary and urgent. The construction of geographic information system (GIS) for Danang city plays a really important role in providing input data for hydrological – hydraulic mathematical model and in visually performing the results of simulation such as flood depth and scope of flood according to scenarios of climate change and development planning of Danang city in future.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn