Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,286

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình Hec_RAS tính toán bồi lắng hồ chứa thủy điện A Vương. Tác giả: VO Nguyen Duc Phuoc, HUYNH Thi Thu Tram. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2011. Trang: 453-458. Năm 2011.
(Mar 27 2015 8:55AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mô hình toán River 2D cho các bài toán thủy lực. Tác giả: VO Nguyen Duc Phuoc, HUYNH Thi Thu Tram
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Science reports collection of student’s science research conference
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 2010. Trang: 230-238. Năm 2010.
(Mar 27 2015 8:57AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ASSESSING THE PERFORMANCE OF IRRIGATION SYSTEM IN THE DOMINANT PADDY RICE REGION OF THE VU GIA THU BON DELTA. Authors: Thi Ngoc Uyen Nguyen, Karl Schneider, Lars Ribbe, Alexandra Nauditt, Phuoc V.N.D. Journal of International Scientific Publications. No: Volume 7, 2019. Pages: 128-136. Year 2019. (Aug 16 2019 3:32PM)
[2]Article: STANDARDIZE GEODATA MANAGEMENT IN VIETNAM – AN URGENT NEED . Authors: Dinh Quang Duong1, Harro Stolpe1, Christian Jolk1, Sandra Greassidis1, Nils Führer1, Björn Zindler1, Manfred Fink2, and Duc Phuoc Vo3
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2014 (GIS-IDEAS 2014). No: 12/2014. Pages: 58. Year 2014. (Dec 7 2014 5:24PM)
[3]Article: APPLICATION OF GIS FOR BUILDING HYDROLOGICAL - HYDRAULIC MODELS SIMULATE THE FLOODING OF DANANG CITY . Authors: NGUYEN The Hung, VO NGUYEN Duc Phuoc, TRAN Thi Kim Lien, LE Xuan Cuong
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Actes du Colloque International Runsud 2013, University Nice Sophia Antipolis - Thu University of Danang. No: 22-24 avril 2013. Pages: 49-53. Year 2013. (Dec 7 2014 5:09PM)
[4]Article: APPLYING FINITE ELEMENT METHOD IN MANY RIVER PROBLEMS. Authors: GS. Nguyễn Thế Hùng, Phạm Phú Song Toàn, Đặng Viết Dũng, Võ Văn Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Huỳnh Thị Thu Trâm, Võ Nguyễn Đức Phước
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. World City Water Forum Infra-Workshop 2010. No: Korea. Pages: 236 - 237. Year 2010. (Dec 3 2014 9:46PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn