Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,299,739

 Book review of Pronunciation fundamentals: Evidence-based perspectives for
L2 teaching and research
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Sonca Vo
Nơi đăng: In J. Levis, H. Le, I. Lucic, E. Simpson, & S. Vo (Eds). Proceedings of the 7th Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference, ISSN 2380-9566, Dallas, TX, October 2016 (pp. 296-299). Ames, IA: Iowa State University.; Số: 7;Từ->đến trang: 296-299;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn