Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,654

 Effects of intonation and stress on listening comprehension
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Thanh Son Ca & Nguyen Thi Quynh Giao
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: 3rd International Conference on TESOL “English Learning: A Focus on English Use”; Số: 8;Từ->đến trang: 114-120;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn