Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,299,411

 Second language pronunciation research and teaching
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Thanh Son Ca, Church, J., Staples, S., Wang, L., & Kang, O.
Nơi đăng: Annual Peaks Interdisciplinary conference. Northern Arizona University, Flagstaff, AZ.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 0;Từ->đến trang: 0;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn