Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The relationship between components of customer-based brand for destination: conceptual framework and preliminary testing for scales
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Trung VinhVõ Thị Quỳnh Nga
Nơi đăng: SouthEst Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law; Số: Vol 7 Issue 2;Từ->đến trang: 47-53;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Mục đích chính của nghiên cứu này là xem xét các tài liệu liên quan đến thương hiệu, điểm đến, thương hiệu điểm đến, giá trị thương hiệu dựa trên khách hang và giá trị thương hiệu dựa trên khách hang đối với điểm đến; từ đó xây dựng một mô hình đề xuất của các mối quan hệ giữa các thành phần của giá trị thương hiệu dựa trên khách hàng đối với một điểm đến du lịch. Nhiều tài liệu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trong ngành du lịch đã chỉ ra rằng : (1) nhận thức thương hiệu điểm đến có tác động tích cực đáng kể đến hình ảnh thương hiệu điểm đến, chất lượng cảm nhận của điểm đến và lòng trung thành thương hiệu điểm đến ; (2) hình ảnh thương hiệu điểm đến có tác động tích cực trực tiếp đáng kể về điểm đến chất lượng cảm nhận của điểm đến và lòng trung thành thương hiệu điểm đến; (3) chất lượng cảm nhận của điểm đến có ảnh hưởng trực tiếp tích cực đến lòng trung thành thương hiệu điểm đến. Hơn nữa, nghiên cứu này cũng nhằm mục đích kiểm định sơ bộ hệ thống thang đo của các khái niệm nghiên cứu đã được chấp nhận từ các nghiên cứu trước đó. Cuối cùng, bài báo trình bày một số đề xuất cho các nghiên cứu trong tương lai
ABSTRACT
The main purpose of this study is to review the literature relating to brand, destination, destination brand, customer-based brand equity and customer-based brand equity for destination; then construct a proposed model of the relationships between components of customer-based brand equity for a tourism destination. Much literature and empirical studies in the tourism sector have shown that: (1) destination brand awareness has significant positive effects on destination brand image, destination perceived quality and destination brand loyalty; (2) destination brand image has significant direct positive impacts on destination perceived quality and destination brand loyalty; (3) destination perceived quality has direct positive influence on destination brand loyalty. Moreover, this paper also aimed to test initial scales of research concepts that are adopted from previous studies. Finally, the paper presents some suggestions for future research.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn