Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Customer-Based Brand Equity And Its Application To Destination: A Case Of Domestic Tourists In Danang City, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Trung VinhVõ Thị Quỳnh NgaĐoàn Thị Hoài ThanhCao Trí Dũng
Nơi đăng: Australian Journal of Basic and Applied Sciences; Số: 9 (23) July 2015;Từ->đến trang: 275-281;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài viết này nhằm mục đích khám phá các mối quan hệ giữa các thành phần của giá trị thương hiệu dựa trên khách hàng đối với điểm đến du lịch. Các mẫu được thu thập từ 307 khách du lịch nội địa tại thành phố Đà Nẵng. Mô hình phương trình cấu trúc ( SEM ) đã được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết . Kết quả cho thấy : ( 1) nhận thức thương hiệu điểm đến có một tác động tích cực đáng kể đến hình ảnh thương hiệu điểm đến, nhưng không phải là một tác động tích cực đến nhận thức chất lượng ; ( 2 ) hình ảnh thương hiệu điểm đến có một ảnh hưởng tích cực và trực tiếp đến cảm nhận chất lượng ; và ( 3 ) hình ảnh thương hiệu điểm đến và điểm đến cảm nhận chất lượng có tác động tích cực đáng kể về lòng trung thành thương hiệu đích. Cuối cùng , những phát hiện này có ý nghĩa đối với các nhà người ra quyết định
ABSTRACT
This paper is aimed to explore the relationships between components of customer-based brand equity on tourist destinations. Samples were collected from 307 domestic tourists in Danang City. Structural Equation Modeling (SEM) was used to test hypotheses. The results indicate that: (1) destination brand awareness has a significant positive effect on destination brand image, but not a positive effect on destination perceived quality; (2) destination brand image has a positive and direct influence on destination perceived quality; and (3) destination brand image and destination perceived quality have significant positive impacts on destination brand loyalty. Lastly, these findings have implications for decision makers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn