Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Literature review of the relationships between components of customer-based brand equity for destination
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Trung VinhVõ Thị Quỳnh Nga
Nơi đăng: Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 7; Số: Vol 2;Từ->đến trang: 133-140;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài báo nhằm mục tiêu nhìn lại cơ sở lý thuyết về thương hiệu, điểm đến, thương hiệu điểm đến, giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng và giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng đối với điểm đến; từ đó hình thành mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng đối với điểm đến. Tổng hợp từ cơ sở lý thuyết và kết quả của các nghiên cứu thực tế đi trước cho thấy: (1) nhận biết thương hiệu điểm đến có tác động tích cực đến liên tưởng thương hiệu điểm đến và chất lượng cảm nhận điểm đến; (2) liên tưởng thương hiệu điểm đến có ảnh hưởng thuận chiều đến chất lượng cảm nhận điểm đến; (3) liên tưởng thương hiệu điểm đến và chất lượng cảm nhận điểm đến đều có tác động tích cực đến trung thành thương hiệu điểm đến. Cuối cùng, bài báo đề xuất một số hướng cho các nghiên cứu tương lai.
ABSTRACT
This paper is aimed to review the literature relating to brand, destination, destination brand and customer-based brand equity for destination; then construct a proposed model of the relationships between components of customer- based brand equity for a tourism destination. Much literature and empirical studies in the tourism sector have shown that: (1) destination brand awareness has significant positive effects on destination brand image, destination perceived quality and destination brand loyalty; (2) destination brand image has significant direct positive impacts on destination perceived quality and destination brand loyalty; (3) destination perceived quality has direct positive influence on destination brand loyalty. Finally, this paper presents some suggestions for future research.
Key words: customer-based brand equity; destination brand awareness; destination brand image; destination perceived quality; destination brand loyalty
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn