Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The causal Relationships Between Components of Customer-Based Brand Equity for A Destination: Evidence from South Korean Tourists in Danang City, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Trung Vinh, Võ Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Phúc Nguyên
Nơi đăng: Asian Economic and Financial Review; Số: No 7 (4) Avril 2017;Từ->đến trang: 356-367;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The main purpose of this study is to examine the causal relationships between components of customer-based brand equity for a tourist destination. We have collected data from 252 South Korean tourists in Danang City and tested some hypotheses by applying structural equation modeling (SEM). Results show that: (1) destination brand awareness has a significant and positive effect on destination brand image, but not on destination perceived quality and destination brand loyalty; (2) destination brand image has positive and direct influences on destination perceived quality and destination brand loyalty; and (3) destination perceived quality has significant positive impacts on destination brand loyalty. Lastly, these findings have managerial implications for decision makers.
[ 2020\2020m06d010_8_37_28Tran_trung_Vinh-Nga-Nguyen-AEFR-2017-7(4)-358-367.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn