Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,603,137

 Hành vi của khách hàng ngân hàng-Một số điểm đặc thù
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Quỳnh Nga
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế & Phát triển; Số: 105;Từ->đến trang: 21-25;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trình bày một số đặc điểm hành vi trong tiến trình ra quyết định của khách hàng khi đi giao dịch ngân hàng; giới thiệu một số mô hình ra quyết định của khách hàng ngân hàng.
ABSTRACT
Present some behavioural characteristics of banking customers in their buying decision-making process; introduce some decision making models of banking customers.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn