Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 đến chuỗi giá trị may toàn cầu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Quỳnh Nga
Nơi đăng: Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà nẵng; Số: T4 (65);Từ->đến trang: 79-86;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên nền tảng lý thuyết về chuỗi giá trị, bài viết nhằm trình bày một cách hệ thống các thuộc tính cơ bản của chuỗi giá trị may toàn cầu bao gồm cấu trúc đầu vào-đầu ra, sự mở rộng về địa lý, cấu trúc quản trị chuỗi và nền tảng pháp lý. Kết hợp với các dữ liệu về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, bài viết còn nhằm phân tích các tác động của cuộc khủng hoảng này đến chuỗi giá trị may toàn cầu trên nhiều phương diện như phạm vi địa lý của hoạt động may, hành vi của các công ty lãnh đạo chuỗi, các vai trò trong chuỗi... Cuối cùng, dựa trên những dự báo sơ bộ về tình hình kinh tế thế giới trong thời gian tới, bài báo còn nhằm đề xuất, một số các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp may Việt nam vào chuỗi giá trị may toàn cầu
ABSTRACT
On the basis of theory of value chain, this paper aims to present systematically basic properties of the garment global value chain, including input-output structure, geographical spread, chain governance structure and legal frameworks. Combined with the data of the global financial crisis 2008-2009, this paper is to analyze the impact of this crisis on the garment global value chain in many aspects such as the scope of geography of the sewing operation, the behavior of the chain leading companies, the roles in the chain ... Finally, based on the preliminary forecast of the world economy in the future, this paper is to propose a number of measures to enhance the participation of the Vietnamese garment enterprises in the garment global chain.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn