Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Năng lực cạnh tranh trên phương diện tài chính của các DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vai trò của hệ thống ngân hàng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Quỳnh Nga
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà nẵng; Số: số tháng 7 (68);Từ->đến trang: 134-141;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên nền tảng lý thuyết chung về năng lực cạnh tranh kết hợp với những đặc thù của ngành may, bài báo đề xuất một mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp may trong đó nhấn mạnh năng lực cạnh tranh trên phương diện tài chính. Dựa trên các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh trên phương diện tài chính đã được xây dựng, bài báo tiến hành đánh giá năng lực cạnh tranh trên phương diện tài chính của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong sự so sánh với nhau và so sánh với các DN may tại hai vùng kinh tế trọng điểm miền Nam và miền Bắc. Kết nối các kết quả đánh giá, bài báo phân tích vai trò của hệ thống ngân hàng đối với năng lực cạnh tranh trên phương diện tài chính của các DN may trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
On the basis of the general theory of competitiveness combined with the characteristics of the garment industry, the paper proposes a model for measuring the competitiveness of apparel firms which consists two evaluation components. Among of competitiveness indicators, financial results always play significant role and thus, will be concentrated in this paper. Based on the evaluation criteria of competitiveness in term of the financial results established, the paper presents results of measuring the competitiveness of apparel firms of the Key Economic Zone of Central compared with each other and compared with the apparel firms of same size and same category of ownership in the two Key Economic Zones of South and of North. Connecting the evaluation results, the paper analyzes the role of the banking system, finds out the influence of its availability, its credit policies, its interest rate modification on the competitiveness of apparel firms in the Key Economic Zone of Central.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn