Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,301,471

 Bàn về nâng cấp chuỗi giá trị của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Gia Dũng Võ Thị Quỳnh Nga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị-CMS, trường Đại học Kinh tế
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: tháng 7/2013;Từ->đến trang: 84-92;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này nhằm tổng hợp lý thuyết về chuỗi giá trị, tập trung vào đặc điểm và các khả năng nâng cấp chuỗi giá trị. Kết hợp với các nghiên cứu thực tế, chuỗi giá trị của các doanh nghiệp may mặc trong vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ sẽ được phân tích theo những đặc điểm cơ bản, đồng thời làm sáng tỏ mối quan hệ giữa chuỗi giá trị của các doanh nghiệp may trong vùng với nhau và với chuỗi giá trị may toàn cầu. Từ các nghiên cứu khái quát về cơ hội và thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp may trong vùng trong thời gian tới, bài báo sẽ đề cập đến một số các định hướng nâng cấp chuỗi giá trị mà các doanh nghiệp may trong vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ có thể lựa chọn, tuỳ thuộc vào thị trường mà họ nhắm đến, mục tiêu mà họ theo đuổi và nguồn lực mà họ nắm giữ.
ABSTRACT
This paper aims at consolidating the theoretical background of the value chain, focusing on its characteristics and the ability to upgrade the value chain. On that basis, the characteristics of global value chains will be generally described. Combined with the empirical research, the value chain of garment firms in the Key Economic Region of Central will be analyzed according to basic characteristics, and the relationship between the value chains of garment firms in the region with each other and with the global garment value chain will be verified. From the overview of opportunities and challenges for garment firms in the region, the paper will mention some options of upgrading the value chain in the garment firms in the Key Economic Region of Central which depends on the markets that they target, objectives that they pursue and the resources that they hold
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn