Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế mô hình ứng dụng đánh giá năng lực cạnh tranh của các DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Quỳnh NgaNguyễn Trường Sơn
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế & Phát triển
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: số 198 tháng 12/2013;Từ->đến trang: 60-70;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên sự tổng hợp các mô hình lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh, bài báo này đưa ra các phân tích khái quát về ưu điểm và thách thức khi áp dụng của từng mô hình. Trên nền tảng khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN), những phân tích về đặc điểm riêng có của lĩnh vực may mặc và khả năng kế thừa từ các mô hình lý thuyết, một mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của các DN may đã được phác thảo sơ bộ. Kết hợp với kết quả điều tra ý kiến chuyên gia được thực hiện trên phạm vi vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, bài báo cũng đi vào trình bày chi tiết việc triển khai mô hình đánh năng lực cạnh tranh thành các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may trong vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ
ABSTRACT
Based on a synthesis of theoretical models for measuring competitiveness, this paper makes an analysis of the advantages and challenges in application of each model. On the basis of the concept of firm competitiveness, the specific characteristics of the apparel sector and the ability to inherit from the previous theoretical model, a model of measuring the competitiveness of apparel firms have been preliminarily sketched. Combined with the results of experts opinions surveys done across the Key Economic Region of Central, the paper goes on to present detailed deployment of this model. The mesuaring model has been specified in the competitiveness indicators of apparel firms
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn