Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Designing the explanatory model for competitiveness of apparel firms in the Key Economic Region of Centreal - Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trường Sơn
Võ Thị Quỳnh Nga
Nơi đăng: South East Asi a Journal of Contemporary Business, Economics and Law,; Số: Vol. 4 , Issue 2 (June/2014);Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Dựa trên việc tổng hợp các lý thuyết nền tảng về năng lực cạnh tranh, bài viết này đưa ra một định nghĩa mới về năng lực cạnh tranh của công ty và một số mô hình giải thích về năng lực cạnh tranh được biết đến nhiều trên thế giới. Trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng các đặc điểm cụ thể của ngành may mặc và tinh thần của mô hình Kim cương, một mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các công ty may mặc đã được phác thảo sơ bộ. Trong mô hình này, các nhóm yếu tố được xác định bằng cách điều chỉnh các thành phần của mô hình Kim cương có tính đến đặc điểm của ngành công nghiệp may mặc. Sau đó, dựa trên kết quả của một cuộc khảo sát ý kiến chuyên gia về các yếu tố giải thích có tác động rõ ràng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt may được thực hiện trong Vùng Kinh tế trọng điểm Trung Bộ Việt Nam kết hợp với các nghiên cứu trước đây, bài báo tiếp tục trình bày việc triển khai các mô hình thành các yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các công ty may mặc.
ABSTRACT
Based on an overview of theoretical background of competitiveness, this paper presents a new definition of firm competitiveness and some well-known explanatory models for competitiveness. On the basis a thorough analysis of specific characteristics of the apparel sector and the spirit of the model Diamond, a model of analyzing the factors affecting the competitiveness of apparel firms have been preliminarily sketched. In this model, groups of factors are identified by modifying the components of model Diamond taking into account characteristic of apparel industry. Then based on the results of an experts’ opinions survey on the explanatory factors having obvious impact on apparel firms’ competitiveness which was done across the Key Economic Region of Central Vietnam combined with previous studies, the paper goes on to present the deployment of that model in specific factors affecting competitiveness of apparel firms.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn