Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008-2009) đến chuỗi giá trị may toàn cầu và một số đề xuất đối với các doanh nghiệp may Việt nam
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prin
Chủ nhiệm:  Võ Thị Quỳnh Nga; Thành viên:  Sử Ngọc Diệp
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: Đ2012-04-16 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

Đề tài tổng hợp hệ thống lý luận về chuỗi giá trị nói chung và chuỗi giá trị may nói riêng; trên cơ sở đó, đề tài phân tích tính chất toàn cầu của chuỗi giá trị may. Từ việc mô tả khái quát cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, đề tài phân tích tác động của cuộc khủng hoảng đến các đặc điểm của chuỗi giá trị may toàn cầu, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và gia tăng sự tham gia của các doanh nghiệp may Việt nam vào chuỗi giá trị may toàn cầu.

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

Một báo cáo tổng kết đề tài-có thể áp dụng ở các doanh nghiệp may và cấp quản lý vĩ mô ngành may.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn