Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,592,927

 Việc nghiên cứu sáng tác của A.S.Pushkin ở các trường phổ thông và đại học Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thường Linh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - phương pháp giảng dạy quốc tế lần thứ V "Những vấn đề về giảng dạy các học phần Ngữ văn cho người nước ngoài"; Số: 5;Từ->đến trang: 282-287;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài báo phân tích những vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy sáng tác của đại thi hào Nga A.S.Pushkin ở Việt Nam.
ABSTRACT
The article is devoted to the problems of studying and teaching the work of the great Russian poet A. S. Pushkin in the Vietnamese audience.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn