Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,481

 Mã huyền thoại trong văn học phương Tây
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Phương Khánh, Vũ Thường Linh
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học); Số: 28(02).2018;Từ->đến trang: 66 - 72;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Huyền thoại là một hiện tượng trung tâm trong lịch sử văn hóa, đồng thời là một phương tiện cổ xưa để nhận thức thực tại xung quanh và bản chất con người. Huyền thoại cũng là mô hình đầu tiên của mọi hệ tư tưởng, là cái nôi nguyên hợp của các loại hình văn hóa khác nhau như văn học, nghệ thuật, tôn giáo và ở mức độ nào đó, cả triết học, thậm chí cả khoa học. Vì vậy, huyền thoại trở thành một “mã”, một kí hiệu nghệ thuật đặc biệt của văn chương nói chung và văn học phương Tây nói riêng. Sức lan tỏa của huyền thoại trong văn học phương Tây hiện đại là nhờ nhiều hình thức kí mã đặc biệt từ biểu tượng, cổ mẫu, tri thức cho đến các mô hình huyền thoại. Bài viết chỉ ra vai trò và ý nghĩa của huyền thoại với tư cách mã kí hiệu và giới thiệu một số mã huyền thoại nổi tiếng trong văn học như Huyền thoại gốc (Hành trình của người anh hùng), Truy tìm Chén Thánh hay Chết - tái sinh.Từ khóa: huyền thoại; mã; ký hiệu học; Huyền thoại gốc; Chén Thánh
ABSTRACT
The myth is a central phenomenon in the history of culture, as well as an ancient means to perceive the world and human’s nature. The myth is also the first paradigm of all ideologies, the cradle of the various cultural forms of literature, art, religion and even philosophy and science. Therefore, the myth becomes a “code”, a special artistic sign of Western literature. The power of the myth in modern Western literature is due to many forms of special symbols, archetypes, and mythical models (like a journey or a quest). This article shows the role and meaning of the myths as symbols in semiotics with some famous mythical codes in literature such as Monomyth (Hero’s Journey), Holy Grail and the death-rebirth myth.Keywords: myth; code; semiotics; Monomyth; Holy Grail.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn