Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,131

 Rapid discriminative detection of Dengue viruses via loop mediated isothermal amplification
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Jong-Gil Kim, Seung Hoon Baek, Seungrok Kim, Hae In Kim, Seung Woo Lee, Le Minh Tu Phan, Suresh Kumar Kailasa, and Tae Jung Park
Nơi đăng: Talanta (IF 4.244); Số: 190;Từ->đến trang: 391-396;Năm: 2018
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Dengue virus (DENV) is one of the life-threatening viruses to the human. In this study, we have designed specific novel primers for rapid discriminative detection of DENV-1, DENV-2, and DENV-4 by real-time reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) reaction. The effect of parameters such as reaction temperature and magnesium sulfate was investigated on the RT-LAMP reaction for detection of DENV RNA. Under the optimal conditions, this method is able to differentiate and to detect DENV within 25 min, exhibiting detection limit of 3.5 copies/μL. Importantly, the novel specific primers-based RT-LAMP assay did not react with other viruses, suggestng the selectivity of the method towards DENV RNA. The RT-LAMP reaction products are easily visualized with naked-eye when irradiated them under UV light at 365 nm. Amplification products could be visualized directly for color changes. This method provides a facile, and accurate molecular amplication techique for the rapid discriminative detection of dengue viruses. The RT-LAMP platform can be used as a promissing diagnostic tool for discriminative detection of DENV without aid of complicated protocols or sophisticated equipment.
ABSTRACT
Dengue virus (DENV) is one of the life-threatening viruses to the human. In this study, we have designed specific novel primers for rapid discriminative detection of DENV-1, DENV-2, and DENV-4 by real-time reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) reaction. The effect of parameters such as reaction temperature and magnesium sulfate was investigated on the RT-LAMP reaction for detection of DENV RNA. Under the optimal conditions, this method is able to differentiate and to detect DENV within 25 min, exhibiting detection limit of 3.5 copies/μL. Importantly, the novel specific primers-based RT-LAMP assay did not react with other viruses, suggestng the selectivity of the method towards DENV RNA. The RT-LAMP reaction products are easily visualized with naked-eye when irradiated them under UV light at 365 nm. Amplification products could be visualized directly for color changes. This method provides a facile, and accurate molecular amplication techique for the rapid discriminative detection of dengue viruses. The RT-LAMP platform can be used as a promissing diagnostic tool for discriminative detection of DENV without aid of complicated protocols or sophisticated equipment.
[ 2018\2018m08d014_18_25_11Talanta-Rapid_discriminative_detection_of_Dengue_viruses_via_loop_mediated_isothermal_amplification.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn