Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ydtu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,150

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu kháng thể anti-Toxoplasma gondii (IgM, IgG) trong huyết thanh phụ nữ mang thai. Tác giả: Phan Lê Minh Tú
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Y học Thực hành
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6 (968). Trang: 14 - 16. Năm 2015.
(Jul 20 2015 10:04AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Synthesis of fluorescent silicon quantum dots for ultra-rapid, selective sensing of Cr(VI) ion and cell bioimaging. Authors: Le Minh Tu Phan, Seung Hoon Baek, Thang Phan Nguyen, Kyoung Yeol Park, Siyoung Ha, Rafia Rafique, Suresh Kumar Kailasa, and Tae Jung Park. Biosensors 2018, Miami, Florida, USA. No: XXX. Pages: XXX. Year 2018. (May 14 2018 12:03PM)
[2]Article: Advanced immunoassay using later flow assay to detect prostate cancer. Authors: Kyoung Yeol Park, Jongpil Shin, In Gi Lee, Rafia Rafique, Le Minh Tu Phan, Siyoung Ha and Tae Jung Park. 2018 Winter Symposium of Korean Society for Molecular and Cellular Biology, Hongcheon. No: xxx. Pages: xxx. Year 2018. (Mar 24 2018 1:27PM)
[3]Article: Optimization of facile hydrothermal treatment for synthesis of high luminescent upconversion nanoparticle, NaYF4:Yb3+/Er3+. Authors: Rafia Rafique, Seung Hoon Baek, Thang Phan Nguyen, Le Minh Tu Phan, Tae Jung Park. The Korean Vacuum Society 2017. No: 1225-8822. Pages: xxx. Year 2017. (Aug 25 2017 6:59PM)
[4]Article: Sandwich immunoassay for Mycobacterium tuberculosis secretory antigen using specific recombinant antibodies. Authors: Kyoung Yeol Park, Phan Le Minh Tu, Eun Bee Kim, Tae Jung Park. Korea Biochip Society Conference 2017. No: xxx. Pages: xxx. Year 2017. (May 20 2017 2:41PM)
[5]Article: Economical and rapid diagnosis of Mycobacterium tuberculosis using fluorescent point-of-care immunoassay. Authors: Le Minh Tu Phan, Seung Hoon Baek, Kyoung Yeol Park, Tae Jung Park. Annual Conference of Vietnamese Young Scientists 2017. No: 2093-4432. Pages: xxx. Year 2017. (Jun 28 2017 11:29AM)
[6]Article: Low cost and rapid detection of Mycobacterium tuberculosis CFP10 antigen based point-of-care immunoassay using fluorescent silica nanoparticle. Authors: Le Minh Tu Phan, Seung Hoon Baek, Kyoung Yeol Park, So Young Park, Seung Il Yoon, Tae Jung Park. The Eighth International Conference on Sensor Device Technologies and Applications 2017. No: 2308-3514. Pages: xxx. Year 2017. (Aug 25 2017 9:08AM)
[7]Article: Toxoplasmagondii, Cytomegalovirus: Latent infections during pregnancy in Vietnam. Authors: Phan Le Minh Tu, Truong Ba Hieu. Annual Conference of Vietnamese Young Scientists 2016. No: 2093-4432. Pages: 42-43. Year 2016. (Jun 17 2016 6:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn