Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,187

 Gold-copper nanoshell dot-blot immunoassay for naked-eye sensitive detection of Tuberculosis specific CFP-10 antigen
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Minh Tu Phan, Rafia Rafique, Seung Hoon Baek, Thang Phan Nguyen, Kyoung Yeol Park, Eun Bee Kim, Jong Gil Kim, Jong Pil Park, Suresh Kumar Kailasa, Hwa-Jung Kim, Chaeuk Chung, Tae Sun Shim, Tae Jung Park
Nơi đăng: Biosensors and Bioelectronics (IF 9.518); Số: 121;Từ->đến trang: 111-117;Năm: 2018
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Herein, a straightforward and highly specific dot-blot immunoassay was successfully developed for the detection of Mycobacterium tuberculosis antigen (10-kDa culture filtrate protein, CFP-10) via the formation of copper nanoshell on the gold nanoparticles (AuNPs) surface. The principle of dot-blot immunoassay was based on the reduction of Cu2+ ion on the GBP-CFP10G2-AuNPs conjugates, which has gold binding and antigen binding affinities, simultaneously, favouring to appear red dot that can be observed with naked-eye. The dot intensity is proportional to the concentration of tuberculosis antigen CFP-10, which offers a detection limit of 7.6 pg/mL. The analytical performance of GBP-CFP10G2-AuNPs-copper nanoshell dot-blot was superior than that of conventional silver nanoshell. This method was successfully applied to identify the CFP-10 antigen in the clinical urine sample with high sensitivity, specificity, and minimized sample preparation steps. This method exhibits great application potential in the field of nanomedical science for highly reliable point-of-care detection of CFP-10 antigen in real samples to early diagnosis of tuberculosis
ABSTRACT
Herein, a straightforward and highly specific dot-blot immunoassay was successfully developed for the detection of Mycobacterium tuberculosis antigen (10-kDa culture filtrate protein, CFP-10) via the formation of copper nanoshell on the gold nanoparticles (AuNPs) surface. The principle of dot-blot immunoassay was based on the reduction of Cu2+ ion on the GBP-CFP10G2-AuNPs conjugates, which has gold binding and antigen binding affinities, simultaneously, favouring to appear red dot that can be observed with naked-eye. The dot intensity is proportional to the concentration of tuberculosis antigen CFP-10, which offers a detection limit of 7.6 pg/mL. The analytical performance of GBP-CFP10G2-AuNPs-copper nanoshell dot-blot was superior than that of conventional silver nanoshell. This method was successfully applied to identify the CFP-10 antigen in the clinical urine sample with high sensitivity, specificity, and minimized sample preparation steps. This method exhibits great application potential in the field of nanomedical science for highly reliable point-of-care detection of CFP-10 antigen in real samples to early diagnosis of tuberculosis
[ 1-s2.0-s0956566318306778-main.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn