Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,396

 Independent spectral characteristics of functionalized silver nanoparticles for colorimetric assay of arginine and spermine in biofluids
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Suresh Kumar Kailasa, Mittal L. Desai, Seung Hoon Baek, Le Minh Tu Phan, Thang Phan Nguyen, Rafia Rafique, and Tae Jung Park
Nơi đăng: New Journal of Chemistry (IF 3.288); Số: 43;Từ->đến trang: 17069 - 17077;Năm: 2019
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn