Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,559

 One-pot synthesis of carbon dots with intrinsic folic acid for synergistic imaging-guided photothermal therapy of prostate cancer cells
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Minh Tu Phan, Anam Rana Gul, Thi Ngoc Le, Min Woo Kim, Suresh Kumar Kailasa, Kyung Taek Oh, and Tae Jung Park
Nơi đăng: Biomaterials science (IF 6.183); Số: 7;Từ->đến trang: 5187-5196;Năm: 2019
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn