Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,152

 Reliable naked-eye detection of Mycobacterium tuberculosis antigen 85B using gold and copper nanoshell-enhanced immunoblotting techniques
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Minh Tu Phan, Eun Bee Kim, Seon Ah Cheon, Tae Sun Shim, Hwa-Jung Kim, Tae Jung Park
Nơi đăng: Sensors and Actuators B: Chemical (IF 7.1); Số: 317:128220;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2020
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
A straightforward and naked-eye–sensitive nanoshell-enhanced immunoblotting technique was successfully developed to detect Mycobacterium tuberculosis antigen 85B (Ag85B). The immunoblotting assay included the intensification of the signal of the gold or copper nanoshell on the surface of gold-binding polypeptide fused to 50B14 (GBP-50B14) antibody-conjugated gold nanoparticles (AuNPs). The recombinant GBP-50B14 fusion antibody, which has gold-binding and antigen-binding abilities, shows high affinity toward the AuNP surface as well as Ag85B. The formation of a gold nanoshell or copper nanoshell on the surface of AuNPs leads to the generation of a purple or red spot that can be observed with the naked eye. The gold- and copper-enhanced intensity corresponds to the concentration of Ag85B and provides a detection limit of 0.93 ng/mL and 0.21 ng/mL by a phone camera and 1.56 ng/mL and 0.75 ng/mL by the naked eye, respectively. Owing to the higher analytical performance of copper nanoshell enrichment, this immunoblotting technique was successfully applied to determine Ag85B in clinical urine samples. Using this nanoplatform to determine the complexity of Ag85B and CFP10 tuberculosis antigens, the strong reactivity of urine samples from active tuberculosis patients showed 71.4% sensitivity and 86.7% specificity, suggesting excellent application potential in nanomedicine to reliably detect tuberculosis biomarkers for the accurate diagnosis of active Tuberculosis.
ABSTRACT
A straightforward and naked-eye–sensitive nanoshell-enhanced immunoblotting technique was successfully developed to detect Mycobacterium tuberculosis antigen 85B (Ag85B). The immunoblotting assay included the intensification of the signal of the gold or copper nanoshell on the surface of gold-binding polypeptide fused to 50B14 (GBP-50B14) antibody-conjugated gold nanoparticles (AuNPs). The recombinant GBP-50B14 fusion antibody, which has gold-binding and antigen-binding abilities, shows high affinity toward the AuNP surface as well as Ag85B. The formation of a gold nanoshell or copper nanoshell on the surface of AuNPs leads to the generation of a purple or red spot that can be observed with the naked eye. The gold- and copper-enhanced intensity corresponds to the concentration of Ag85B and provides a detection limit of 0.93 ng/mL and 0.21 ng/mL by a phone camera and 1.56 ng/mL and 0.75 ng/mL by the naked eye, respectively. Owing to the higher analytical performance of copper nanoshell enrichment, this immunoblotting technique was successfully applied to determine Ag85B in clinical urine samples. Using this nanoplatform to determine the complexity of Ag85B and CFP10 tuberculosis antigens, the strong reactivity of urine samples from active tuberculosis patients showed 71.4% sensitivity and 86.7% specificity, suggesting excellent application potential in nanomedicine to reliably detect tuberculosis biomarkers for the accurate diagnosis of active Tuberculosis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn