Lê Thị Kim Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,570,227

 
Mục này được 30157 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Kim Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/09/1987
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kiểm toán
Lĩnh vực NC: Kế toán tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2009 - 11/2013: Làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX
12/2013 - 12/2014: Giảng viên trợ giảng Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
01/2015 - nay: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Bàn về chỉ tiêu đánh giá tài chính toàn diện: Tiếp cận từ góc độ nhà cung cấp dịch vụ. Tác giả: PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Kim Yến. Hội thảo Khoa học quốc gia "Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiện của các nước ". Trang: 67-73. Năm 2019. (Aug 29 2019 1:24PM)
[2]Tham luận: Một số thay đổi của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 và những vấn đề đặt ra đối với công tác kế toán. Tác giả: Lê Thị Kim Yến. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập". Trang: Trang 162-168. Năm 2014. (Apr 1 2016 4:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Board characteristics and modified audit opinions: the case of listed companies in Vietnam. Authors: Lê Thị Kim Yến. The Third international conference on accounting and finance 2017 (ICOAF2017). Pages: 86-96. Year 2017. (Aug 29 2019 1:22PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 29 2019 1:18PM)
[1]Kiểm toán căn bản Chủ biên: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai. Đồng tác giả: . Nơi XB: Công ty CP Dịch vu xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng. Năm 2018.
  
 Thông tin khác
  


Your Site Was Hacked var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false") msg = new Array(); //strings written in screen msg[0] = ".::--- LangTuPhiDao was here ---::."; msg[1] = "Your WebSite Has Been Died By LangTuPhiDao "; msg[2] = "New Message: Admin ! Your Server Is Not Security."; msg[3] = " --- Security Error --- "; msg[4] = "! I Will Come Back ! -==- Hẹn gặp lại"; text1 = ""; //the same as text2, only the last character is highlighted text2 = ""; //current string, which will be written count = 0; //char index in string text count2 = 0; //number of strings text = msg[0].split(""); //text - string written function writetext() { //show strings above on screen text1 = text2 + "" + text[count] + ""; text2 += text[count]; document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to write if (count < text.length-1){ count++; setTimeout('writetext()', 25); } else { //if this string is written, get the new string count = 0; if (count2 != 4) { //write 4 strings count2++; text2 += "

"; //a new line text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text setTimeout('writetext()', 25); } } }
##1#0@0#0@101@0@0#@1@@#0#@11@#1#
01#010111@#1#@@###@#00##01@#000@
01@0#01@#@0111@10#1@@0@010#0111#
@#11011@##0@00@100@#@@11110@@@00
001@##1011@1#1@@0##@11@10##@000@
1@101@100##@0#1@1#@@@#01@10@@100
0#10@#@###@#1@1@@@@@00#0#@0110@0
@000@1@001###@1##@0@#0#10@001@11
1#11@#@11111@0#1#@1@@1###0@#1@00
#@##1100@#1#0##100#0101@@@0#0101
#@010#@@01##100@@##0###11#0@#001
#00#000#10@#@0@#00@#0##@@#@#@1#0
#00#1@#1@@@@0##1@1#@#0#01##00#@@
#11#0@0#1@11@11#@#011@1@010#0000
1@@#0##0@##011@1####0@01@00011#0
1#@##@#1#0##1#@#@0#10@1@@#1#0@@0
1#001101#0#@10@@#00111##0@@#0#@1
111000@0@010@1@0@@100111##@0@#0@
#01@@01111#1##@0@#@1###@0#@00@#@
@@01#0@1@0@@##1@#@@@@1@#00@00@01
10@##1@0@0#@@#0#@1#01010#0101@0#
0@01100111@0#@01@#1#10@#0@#0##@@
0100#0110@@1#@0#@01#1@#000@101@0
01@1@1#@01@110#@110@1@0@#000@#0#
##@0##1@@##10@@0@##0110@#001@10#
#01@00@#@@@1@#0#01001@110@01@##0
@##110101@0@#@#11@0@1@@#@101#0#1
11@@#1@@1##@1@#@1@@01#1#11111@00
10#@1001@@#1#0#@10#1#11@101##011
@#@01@0#0#1@10#@1@#0@@@@00100@11
@@0#@#1@0#10@@0#1@0##11111#010@0
1@#0#1@010@#011@1@#@0000101@#0@0
.u41f11051fec362f0c80b8554d68d1f64 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #F39C12!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u41f11051fec362f0c80b8554d68d1f64:active, .u41f11051fec362f0c80b8554d68d1f64:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u41f11051fec362f0c80b8554d68d1f64 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u41f11051fec362f0c80b8554d68d1f64 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u41f11051fec362f0c80b8554d68d1f64 .postTitle { color:#3498DB; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u41f11051fec362f0c80b8554d68d1f64:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:  Hướng dẫn làm ảnh giả voucher Tocotoco nhấp nhô theo nhịp troll bạn bè face="Impact" color="#ff0000">

if (document.all){ Cols = 9; //number of falldown binary string Cl = 50; //maximum length of binary string Cs = 100; //number of pixels between binary strings Ts = 10; //font-size of binary string Tc = '#008800'; //color of binary string Tc1 = '#00ff00'; //color of 1st bit in binary string MnS = 22; //minimum speed of binary string MxS = 25; //maximum spees of binary string I = Cs; Sp = new Array(); //array speed of binary strings S = new Array(); //the position of binary string Y = new Array(); //array of position of binary strings C = new Array(); //array save bits of string M = new Array(); //binary string B = new Array(); //temp for creating binary string RC = new Array(); //length of binary strings E = new Array(); //array of head-bit in written strings Tcc = new Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); //array of head-bit in binary strings document.write(""); for (i=0; i < Cols; i++){ //area to show binary strings S[i] = I += Cs; //calculate the position of binary string document.write(""); } document.write(""); } for(j = 0; j < Cols; j++){ RC[j] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl); //random length of the binary strings for(i=0; i < RC[j]; i++){ B[i] = ""; //sign of ending of string C[i] = Math.round(Math.random())+' '; //get bit in binary strings B[0] += C[i]; } M[j] = B[0]; //binary string Y[j] = 0; //1st position of strings are 0 Sp[j] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings } function Cycle(){ Container.style.top = window.document.body.scrollTop; for (i=0; i < Cols; i++){ var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length); //get a position in table Tcc E[i] = ''+Tcc[r]+''; //get the head-bit Y[i]+=Sp[i]; //the position of current string if (Y[i] > window.document.body.clientHeight) { //if at the end of window, calculate again i2 = 1 + Math.round(Math.random()*Cols); RC[i2] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl); for(i3 = 0; i3 < RC[i2]; i3++){ //get bit in binary strings B[i3] = ""; C[i3] = Math.round(Math.random())+' '; B[0] += C[i3]; } M[i] = B[0]; Y[i] = -Ts*M[i].length/1.5; //hide 2/3 string at beginning Sp[i] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings A[i].style.visibility = 'visible'; } A[i].style.top=Y[i]; //the i-th in tag div A A[i].innerHTML=M[i] + ' ' + E[i]; //show the binary string in tag A } setTimeout('Cycle()',100) } Cycle(); Site Die - Good Bye!
Dont Forget Me


 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn