Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,880

 The protective role of Piper nigrum fruit extract in an ovalbumin-induced allergic rhinitis by targeting of NFκBp65 and STAT3 signalings
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thi Tho Bui, Chun Hua Piao, Eunjin Hyeon, Yanjing Fan, Thi Van Nguyen, Sun Young Jung, Dae Woon Choi, So-young Lee, Hee Soon Shin, Chang Ho Song, Ok Hee Chai
Nơi đăng: Biomedicine & Pharmacotherapy; Số: 109;Từ->đến trang: 1915-1923;Năm: 2019
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
iper nigrum L. is commonly used as a traditional medicine and food in many countries. It has been reported to have anti-oxidant, anti-bacterial, anti-tumor, anti-mutagenic, anti-diabetic, and anti-inflammatory properties. However, the effect of P. nigrum on allergic rhinitis (AR) has been unclear. In the present study, an OVA-induced AR mice model were established to investigate the anti-allergic, anti-inflammation properties of P. nigrumfruit extract (PNE). Oral administrations of PNE inhibited the allergic nasal symptoms including rubbing and sneezing in the early-phage of AR. In both NALF and nasal tissue, PNE suppressed the inflammatory cells accumulation, specifically with eosinophils in NALF. Additionally, PNE prevented the activation of STAT3 and NFκBp65 signaling in the cytoplasm which led to increasing the synthesis of the anti-inflammatory Th1 cytokines and suppressing the inflammatory Th2, Th17
ABSTRACT
iper nigrum L. is commonly used as a traditional medicine and food in many countries. It has been reported to have anti-oxidant, anti-bacterial, anti-tumor, anti-mutagenic, anti-diabetic, and anti-inflammatory properties. However, the effect of P. nigrum on allergic rhinitis (AR) has been unclear. In the present study, an OVA-induced AR mice model were established to investigate the anti-allergic, anti-inflammation properties of P. nigrumfruit extract (PNE). Oral administrations of PNE inhibited the allergic nasal symptoms including rubbing and sneezing in the early-phage of AR. In both NALF and nasal tissue, PNE suppressed the inflammatory cells accumulation, specifically with eosinophils in NALF. Additionally, PNE prevented the activation of STAT3 and NFκBp65 signaling in the cytoplasm which led to increasing the synthesis of the anti-inflammatory Th1 cytokines and suppressing the inflammatory Th2, Th17
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn