Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,661,886

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ethanol extract of Dryopteris crassirhizoma alleviates allergic inflammation via inhibition of Th2 response and mast cell activation in a murine model of allergic rhinitis. Tác giả: Chun Hua Piao, Tae-Geum Kim, Thi Tho Bui, Chang Ho Song, Dong Uk Shin, Ji-Eun Eom, So-young Lee, Hee Soon Shin, Ok Hee Chai. Journal of ethnopharmacology. Số: 232. Trang: 21-29. Năm 2019. (Jun 11 2019 11:10AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu khả năng tạo callus và tái sinh in vitro cây tỏi cô đơn (Allium Sativum L.) của đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: ThS. Bùi Thị Thơ, ThS. Võ Châu Tuấn, Đoàn Thị Hạnh. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc - Lần thứ IV, năm 2014. Số: 4. Trang: 605-612. Năm 2014. (May 11 2014 10:46AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu khả năng nảy mầm hạt và tái sinh in vitro cây hoa oải hương (Lavandula Angustifolia). Tác giả: Bùi Thị Thơ, Lê Thị Huệ, Võ Châu Tuấn. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc - Lần thứ III, năm 2013. Số: 3. Trang: 227-231. Năm 2013. (Oct 2 2013 11:21PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu kỹ thuật ủ phân hữu cơ sinh học và đánh giá hiệu quả của lượng phân bón phối hợp trên giống lạc L14 trong vụ Xuân tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Trần Thị Lệ, Bùi Thị Thơ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số: Tháng 3. Trang: T116-122. Năm 2012. (Nov 2 2012 9:53PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ C:N đến thời gian ủ và chất lượng phân hữu cơ sinh học ủ từ phụ phế phẩm nông nghiệp. Tác giả: Bùi Thị Thơ, Võ Châu Tuấn. Tạp Chí Khoa học và Giáo dục - Đại học Sư phạm Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(02). Trang: 46-53. Năm 2012.
(Nov 2 2012 10:05PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu nhân nhanh giống hoa Calla Lily - Light Pink (Zantedeschia Rehmannii Aracea) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Tác giả: Trần Thị Lệ, Bùi Thị Thơ
marriage affairs open i want an affair
. Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1. Trang: T 221 - 224. Năm 2009.
(Nov 2 2012 9:36PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The protective role of Piper nigrum fruit extract in an ovalbumin-induced allergic rhinitis by targeting of NFκBp65 and STAT3 signalings. Authors: Thi Tho Bui, Chun Hua Piao, Eunjin Hyeon, Yanjing Fan, Thi Van Nguyen, Sun Young Jung, Dae Woon Choi, So-young Lee, Hee Soon Shin, Chang Ho Song, Ok Hee Chai. Biomedicine & Pharmacotherapy. No: 109. Pages: 1915-1923. Year 2019. (Jun 11 2019 11:06AM)
[2]Article: Preventive Effect of Bupleurum chinense on Nasal Inflammation via Suppressing T Helper Type 2, Eosinophil and Mast Cell Activation. Authors: Thi Tho Bui, Chun Hua Piao, Eunjin Hyeon, Yanjing Fan, Dae Woon Choi, Sun Young Jung, Byung-Hyun Jang, Hee Soon Shin, Chang Ho Song, Ok Hee Chai. The American journal of Chinese medicine. No: 47(2). Pages: 405-421. Year 2019. (Jun 11 2019 11:08AM)
[3]Article: Rosae multiflorae fructus extract and its four active compounds alleviate ovalbumin-induced allergic inflammatory responses via regulation of Th1/Th2 imbalance in BALB/c rhinitis mice. Authors: Thi Tho Bui, Da-Ae Kwon, Dae Woon Choi, Sun Young Jung, So-Young Lee, Chun Hua Piao, Eunjin Hyeon, Yanjing Fan, Sung Hum Yeon, Rak-Ho Son, Dong-Hwa Shon, Chang Ho Song, Hee Soon Shin, Ok Hee Chai. Phytomedicine. No: 55. Pages: 238-248. Year 2019. (Aug 13 2018 9:57AM)
[4]Article: Anti-Inflammatory Effects of Cold Thermal Therapy on Allergic Skin Inflammation Induced by Trimellitic Anhydride in BALB/c Mice. Authors: Chun Hua Piao, Minjoo Kim, Thi Tho Bui, Eunjin Hyeon,Yanjing Fan, Chang Ho Song, Hwan-Jeong Jeong, Ok Hee Chai.. Mediators of Inflammation. No: 2019. Pages: 1-9. Year 2019. (Oct 6 2019 4:07PM)
[5]Article: Anti-allergic effect of Dryopteris Crassirhizomain murine models of allergic rhinitis and asthma. Authors: Chun Hua Piao, Yan Jing Fan, Bui Thi Tho, Hyoung-Tae Kim, Eui-Hyeog Han, Chang Ho Song, Ok Hee Chai. 대한체질인류학회 학술대회 연제 초록. No: 6. Pages: 46. Year 2017. (Dec 4 2018 10:20PM)
[6]Article: Trigonella foenum-graecum alleviates airway inflammation of allergic asthma in ovalbumin-induced mouse model. Authors: Chun Hua Piao, Thi Tho Bui, Chang Ho Song, Hee Soon Shin, Dong-Hwa Shon, Ok Hee Chai. Biochemical and Biophysical Research Communications. No: 482. Pages: 1284-1288. Year 2017. (Jul 1 2018 9:09PM)
[7]Article: Bupleurum chinense extract ameliorates an OVA-induced murine allergic asthma through the reduction of the Th2 and Th17 cytokines production by inactivation of NFκB pathway. Authors: Thi Tho Bui, Chun Hua Piao, Chang Ho Song, Hee Soon Shin, Ok HeeChai. Biomedicine & Pharmacotherapy. No: 91. Pages: 1085-1095. Year 2017. (Jul 1 2018 9:12PM)
[8]Article: Citrus tachibana Leaves Ethanol Extract Alleviates Airway Inflammation by the Modulation of Th1/Th2 Imbalance via Inhibiting NF-κB Signaling and Histamine Secretion in a Mouse Model of Allergic Asthma. Authors: Thi Tho Bui, Chun Hua Piao, Soo Mi Kim, Chang Ho Song, Hee Soon Shin, Chang-Hyun Lee, Ok Hee Chai. Journal of Medicinal Food. No: 20(7). Pages: 676–684. Year 2017. (Jul 1 2018 9:14PM)
[9]Article: Baicalein, wogonin, and Scutellaria baicalensis ethanol extract alleviate ovalbumin-induced allergic airway inflammation and mast cell-mediated anaphylactic shock by regulation of Th1/Th2 imbalance and histamine release. Authors: Thi Tho Bui, Chun Hua Piao, Chang Ho Song, Chang-Hyun Lee, Hee Soon Shin, Ok Hee Chai. Anatomy & Cell Biology. No: 50. Pages: 124-134. Year 2017. (Jul 1 2018 9:17PM)
[10]Article: Skullcapflavone II attenuates ovalbumin-induced allergic rhinitis through the blocking of Th2 cytokine production and mast cell histamine release. Authors: Thi Tho Bui, Chun Hua Piao, Chang Ho Song, Ok Hee Chai. International Immunopharmacolog y. No: 52. Pages: 77-84. Year 2017. (Jul 1 2018 9:19PM)
[11]Article: Piper nigrum extract ameliorated allergic inflammation through inhibiting Th2/Th17 responses and mast cells activation. Authors: Thi Tho Bui, Chun Hua Piao, Chang Ho Song, Hee Soon Shinc, Dong-Hwa Shon, Ok Hee Chai. Cellular Immunolog y. No: 322. Pages: 64-73. Year 2017. (Jul 1 2018 9:20PM)
[12]Article: Fenugreek alleviates airway eosinophilic inflammation of allergic asthma in OVA-induced mouse modelTác giả. Authors: Chun Hua Piao, Bui Thi Tho, Sim so Ri, Hyoung-Tae Kim, Eui-Hyeog Han, Chang Ho Song, Ok Hee Chai. 대한체질인류학회 학술대회 연제 초록. No: 5. Pages: 27. Year 2016. (Dec 4 2018 10:24PM)
[13]Article: Rosae Multiflorae Fructus Hot Water Extract Inhibits a Murine Allergic Asthma Via the Suppression of Th2 Cytokine Production and Histamine Release from Mast Cells. Authors: Chang Ho Song, Thi Tho Bui, Chun Hua Piao, Hee Soon Shin, Dong-Hwa Shon, Eui-Hyeog Han, Tae Hyoung Kim, and Ok Hee Chai. Journal of Medicinal Food. No: 19(9). Pages: 853- 859. Year 2016. (Jul 1 2018 9:08PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn