Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,344

 
Mục này được 19482 lượt người xem
Họ và tên:  
Giới tính:  
Năm sinh:  
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: 
Học vị: ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Chức danh KH:  ; công nhận năm:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Mô hình siêu thị bán lẻ của các doanh nghiệp trong nước trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: ThS. Văn Ngọc Đàn. Mã số: B2008-DDN04-33. Năm: 2010. Chủ nhiệm: Văn Ngọc Đàn. Thành viên: 1. Đặng Văn Mỹ2. Phan Trọng An. Mã số: B2008-DDN04-33. Năm: 2010. (Oct 28 2016 7:08AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: - B2003-14-23. Đổi mới và hoàn thiện chính sách thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực & quốc tế, Đề tài cấp Bộ, 2004. Chủ nhiệm: Phan Trọng An. Mã số: B2003-14-23. Năm: 2005. (Dec 31 2010 9:24AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: - Đổi mới công tác quản lý chất lượng, Đề tài cấp ĐHĐN, 2001. Chủ nhiệm: Phan Trọng An. Mã số: ĐHĐN2001. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:24AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cách mạng công nghiệp 4.0 - Xu hướng thế giới và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Phan Trọng An, phan Như Hiền. Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" lầm 2. Số: 978-604-60-3150 - 5. Trang: 746-751. Năm 2020. (Jun 22 2020 1:47PM)
[2]Bài báo: Liên kết chuỗi trong phát triển cà phê bền vững. Tác giả: Phan Trọng An; Phan Như Hiền. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018. Số: 978-604-60-2782-9. Trang: 343 - 346. Năm 2018. (Aug 30 2018 1:17PM)
[3]Bài báo: Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho cà phê Tây Nguyên. Tác giả: Phan Trọng An; Phan Như Hiền, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018. Số: 978-604-60-2782-9. Trang: 347 - 351. Năm 2018. (Aug 30 2018 1:28PM)
[4]Bài báo: Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản Việt nam. Tác giả: Phan Trọng An. Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" lầm 1 năm 2018. Số: 978-604-60-2860 -4. Trang: 334-342. Năm 2018. (May 28 2019 9:47AM)
[5]Bài báo: Kinh nghiệm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Nhật Bản và bài học rút ra cho Việt Nam. Tác giả: Phan Trọng An. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(19). Trang: 1 đến 4. Năm 2007. (Oct 28 2016 6:54AM)
[6]Bài báo: - Đánh giá xúc tiến bán hàng trong kinh doanh của Doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN, 1(5)-2004. Tác giả: Phan Trọng An. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(5). Trang: 25-27. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:24AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trường trường ĐHKT. Số: 224/QĐ-ĐHKT. Năm: 2014.
[2] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Năm: 2014.
[3] Giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng. Số: 5742/QĐKT. Năm: 2015.
[4] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
[5] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[6] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[7] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[8] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị lực lượng bán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Đại học  Trường ĐH Kinh tế
[2]Quản trị bán hàng / Quản trị bán lẻ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Đại học  Trường ĐH Kinh tế
[3]Quản trị chất lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1994 Đại học  Trường ĐH Kinh tế
[4]Quản trị doanh nghiệp thương mại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Đại học  Trường ĐHKT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn