Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,198

[1] Giấy khen của Hiệu trường trường ĐHKT. Số: 224/QĐ-ĐHKT. Năm: 2014.
[2] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Năm: 2014.
[3] Giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng. Số: 5742/QĐKT. Năm: 2015.
[4] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
[5] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[6] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[7] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[8] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn