Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,131

 Những thành công và vấn đề trong huy động, phân bổ và sử dụng vốn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quang Bình*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 98;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tăng trưởng kinh tế là kết quả vận hành của nền kinh tế. Cách thức vận hành của nền kinh tế Việt Nam từ 1986 -2012 đã được đổi mới từ kiểu cũ. Nó đã huy động, phân bổ và sử dụng đáng kể các nguồn vốn của nền kinh tế góp phần tạo ra năng lực sản xuất mở rộng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế liên tục trong thời gian này. Tuy nhiên, cách thức tạo ra tăng trưởng này cũng đã bộc lộ những vấn đề lớn như huy động vốn quá cao so với khả năng của nền kinh tế, phân bổ thiếu hợp lý và sử dụng kém hiệu quả vốn. Để tạo ra tăng trưởng kinh tế bền vững hơn cần thiết phải xem xét toàn bộ quá trình vận hành huy động, phân bổ và sử dụng vốn tạo ra năng lực sản xuất nhằm chỉ ra những thành công và vấn đề để khắc phục. Đó là mục tiêu của nghiên cứu này.
ABSTRACT
Economic growth is the result of the operation of the economy. The operation of our economy from 1986 -2012 was renovated from the old style. It mobilized, allocated and used considerable resources of the economy capital, contributing to the expansion of production capacity and promoting continual economic growth during this period. However, how to generate this growth also reveals major problems, such as raising capital is too high compared with the ability of the economy, lack of rational allocation and inefficient use of capital. To create more sustainable economic growth,it is necessary to consider the whole process of mobilization, allocation and use of capital to create productive capacity in order to point out the successes and problems to overcome. It is the aim of this study.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn