Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Tác động của biến động dân số tới phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: TS. Ninh Thị Thu Thuỷ; Th.s Đoàn Thị Lan Phương; Th.s Nguyễn Thị Thu Hà; Th.s Ông Nguyên Chương Th.s Nguyễn Thị Phương Thảo ; Th.s Trần Thị Thúy Ngọc. Mã số: Kinh tế -II.6.2. Năm: 2016. (Oct 31 2019 6:58AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam thời kỳ 1997-2013 (Trường hợp ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam). Chủ nhiệm: chủ nhiệm. Thành viên: 1. TS. NINH THỊ THU THỦY 2. TS. NGUYỄN CHÍN 3. Th,s. NGUYỄN HỒNG QUANG 4. Th,s. NGUYỄN THU HÀ 5. Th,s TRẦN THỊ THÚY NGỌC 6. Th,s BÙI QUANG TRUNG 7. Th,s, TRẦN THỊ PHƯỢNG 8. Th,s NGUYỄN TƯỜNG MINH . Mã số: 27/TB-SKHCN. Năm: 2015. (Mar 14 2016 5:56PM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm: Phó chủ nhiệm. Thành viên: GS.TS. Trương Bá Thanh; PGS.TS. Bùi Quang Bình; GS.TS. Hiroshi OHTA; GS.TS. Nguyễn Đức Thọ; GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn; TS. Nguyễn Hiệp; PGS.TS. Bùi Tất Thắng; PGS.TS. Trần Đình Thiên; PGS.TS. Đào Hữu Hòa; GS.TS. Hồ Đức Hùng . Mã số: KX.04/11-15. Năm: 2015. (Mar 14 2016 6:02PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế . Chủ nhiệm: thư ký khoa học. Thành viên: Chủ nhiệm GS.TS Trương Bá Thanh, TS Nguyễn Hiệp, PGSTS Đào Hữu Hòa. Mã số: KX.04/11-15. Năm: 2015. (Sep 27 2016 2:05PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh ĐắkNông giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn 2030. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: TS. Ninh Thị Thu Thuỷ, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Thị Thu Hà, Ths. Trần Thị Hà, CN.Trần Văn Thương, CN. Phan Thị Hiếu. Mã số: 74 QĐ/SKHCN. Năm: 2014. (Jun 18 2015 7:33AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kinh tế MT-TN trước biến động động dân số giai đoạn 1999-2009: Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: chủ nhiệm. Thành viên: TS. NINH THỊ THU THỦY Th,s. TRẦN THỊ THÚY NGỌC Th,s. ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG Th,s. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Th,s. ÔNG NGUYÊN CHƯƠNG Th,s. VÕ THỊ PHƯƠNG LY Th,s. PHAN NGỌC ĐỊNH . Mã số: B 2012 - ĐN04 - 07. Năm: 2013. (Jul 8 2014 7:14AM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN Tp Đà Nẵng đến năm 2020. Chủ nhiệm: chủ nhiệm. Mã số: dn 02-2012. Năm: 2012. (Nov 26 2013 7:12AM)
[8] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Di dân giữa các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: CHỦ NHIỆM. Thành viên: 1. PGS. TS. BÙI QUANG BÌNH 2. TS. NINH THỊ THU THỦY 3. Th,s. TRẦN THỊ THÚY NGỌC 4. Th,s. ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG 5. Th,s. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG. Mã số: B2010 – ĐN 04-49 TĐ. Năm: 2012. (May 14 2012 1:53PM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá ảnh hưởng từ vốn con người tới thu nhập của lao động Duyên hải Nam Trung bộ. Chủ nhiệm: Chu nhiem . Thành viên: Tran Thiu Thuy Ngoc, Nguyen Thi Thu Ha. Mã số: B 2009 – ĐN 04 – 37. Năm: 2010. (Jan 28 2011 8:34PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả sản xuất cà phê của hộ gia đình và những ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế bền vững ở tỉnh Đăk Lăk. Chủ nhiệm: Bui Quang Binh. Mã số: B 2007 –ĐN04-17. Năm: 2009. (Jan 28 2011 8:30PM)
[11] Đề tài chưa xác định: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2005-2010. Chủ nhiệm: Bui Quang Binh. Mã số: B2004-14-28. Năm: 2004. (Jan 28 2011 8:25PM)
[12] Đề tài chưa xác định: Phát triển chăn nuôi bò sữa – một hướng phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định. Chủ nhiệm: Chu nhiem. Thành viên: . Mã số: T02-14-38. Năm: 2002. (Jan 28 2011 8:21PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn