Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,875

 Thực trạng và các vấn đề trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2012
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Bùi Quang Bình
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: số 213 tháng 3 -2015;Từ->đến trang: 42-49;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tăng trưởng kinh tế (TTKT) là kết quả từ cách thức nền kinh tế huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực. TTKT Việt Nam từ 1986 -2012 là kết quả của những thay đổi cách thức tạo ra năng lực sản xuất từ mô hình cũ, bao cấp. Nhờ cách thức vận hành thông suốt đó, nền kinh tế đã được sự tằng trưởng cao và được duy trì liên tục trong thời gian này. Tuy nhiên, cách thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực này cũng đã bộc lộ những vấn đề lớn dẫn tới hạn chế mở rộng bền vững năng lực sản xuất dựa trên nền tảng các nhân tố chiều sâu. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nghiên cứu này tập trung xem xét toàn bộ quá trình vận hành huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tạo ra năng lực sản xuất nhằm chỉ ra những thành công và vấn đề tồn tại của nó.
ABSTRACT
Economic growth is the result of mobilization, allocation and utilization of resources of the economy. Vietnam’s Economic growth from 1986 to 2012 is a result of changes in the way the production capacity created from the old model – the subsidy model. Because of the way it operates smoothly, the economy has been growth highly and is maintained constantly during this period. However, the ways of mobilization, allocation and utilization of resources also reveal major problems that lead to a limited sustainable expansion of production capacity based on the depth factor. In order to promote economic growth in Vietnam, this study focuses on the whole operation process of mobilization, allocation and utilization of resources to create production capacity, addressing these successes and problems.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn