Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,026

 MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986-2013: THÀNH TỰU, HẠN CHẾ, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Bùi Quang Bình
Nơi đăng: tạp chí Nghiên cứu kinh tế; Số: số 3(442) 3-/2015;Từ->đến trang: 12-22;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về mô hình tăng trưởng kinh tế (MHTTKT) của Việt Nam trong giai đoạn 1986 -2013. Các thành tựu, yếu kém của mô hình sẽ được trình bày một cách khái quát nhất. Trên cơ sở đó các định hướng, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo sẽ được đề xuất.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
This article presents the results of studies on the economic growth model (MHTTKT) of Vietnam in the period 1986 -2013. The achievements and shortcomings of the model will be presented to the most broadly. On that basis, the orientation, innovative solutions growth model for the next period will be proposed.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn