Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,039

 TÁC ĐỘNG TỪ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ TỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP CỦA MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Bùi Quang Bình
Nơi đăng: Hà nội; Số: 1(452) 1-/2016;Từ->đến trang: 53-62;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này này tập trung trình bày những đánh giá về tác động từ biến động dân số (BĐDS) tới CDCCKT Việt Nam với trường hợp cụ thể của Miền Trung – Tây Nguyên (MT-TN). Kết quả nghiên cứu này được thực hiện bằng cách kết hợp cả phân tích thống kê, định tính và định lượng với số liệu thống kê các tỉnh ở đây. MT-TN là nơi có quá trình BĐDS mạnh nhất những năm qua, do vậy kết quả bài viết đã góp phần trả lời câu hỏi BĐDS tác động thể nào tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý chính sách góp phần thực hiện CDCCKT hợp lý trong điều kiện hiện nay.
ABSTRACT
This article focuses on the presentation of the assessment of the impact of population changes to the economic structure of Vietnam that specific case of Central - Central Highlands. Results The study was done by a combination of the statistical analysis, qualitative and quantitative with provincial statistics here. MT-TN in the ongoing process of population change most strongly the last years, thus resulting article has helped answer the question of population changes will impact could to economic restructuring. At the same time the study also provides some policy implications CDCCKT contribute to rationality in the present context.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn