Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,901,891

 Phát triển kinh tế Đà Nẵng: Thực trạng, vị thế, tiềm năng và định hướng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quang Bình
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM tháng 11/2018; Số: Số 1;Từ->đến trang: 291-301;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tập trung phân tích tình hình phát triển kinh tế, tiềm năng, nguồn lực phát triển, vị thế của thành phố Đà Nẵng. Từ đó chỉ ra những thành công và khiếm khuyết trong quá trình phát triển để cuối cùng, bài viết sẽ kiến nghị các định hướng cũng như giải pháp giúp phát triển kinh tế ở đây. Phương pháp phân tích chủ yếu được sử dụng là phân tích thống kê, so sánh, tổng hợp và khái quát hóa các số liệu thống kê thứ cấp từ Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê các tỉnh trong khu vực.
ABSTRACT
The paper focuses on analyzing the economic development, potentials, development resources and position of Danang city. From there, pointing out the successes and shortcomings in the development process, in the end, the article will recommend orientations and solutions to help economic development here. The main analytical method used is statistical analysis, comparison, synthesis and generalization of secondary statistics from the General Statistics Office and the Statistical Office of provinces in the region.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn