Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tái cấu trúc đầu tư công ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế; Số: 4(407) 2-2012;Từ->đến trang: 3-10;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đầu tư công – đầu tư của chính phủ có vai trò không chỉ quyết định phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của nền kinh tế mà còn định hướng thu hút các nguồn đầu tư khác vào để thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhưng điều này chỉ có thể đạt được nếu cấu trúc đầu tư công hợp lý cả trên góc độ đầu vào đầu ra và cơ chế phân bổ sử dụng nó. Đầu tư công ở Việt Nam đã đóng góp lớn vào những thành tựu phát triển kinh tế trong những năm qua nhưng cũng đã bộc lộ những vấn đề lớn trong cấu trúc của nó khiến hiệu quả của nguồn đầu tư này không cao. Cần thiết chỉ ra những bất hợp lý trong cơ cấu đầu tư công một cách toàn diện từ đầu vào, cơ chế phân bổ quản lý và đầu ra, cũng như kiến nghị được các giải pháp điều chỉnh và tạo ra một cấu trúc đầu tư công hợp lý chính là mục đích của nghiên cứu này.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn