Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,901,764

 Quốc lộ 14B và phát triển kinh tế phía Tây Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Tác giả Bùi Quang Binh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(51), 2012.; Số: số 2(51), 2012.;Từ->đến trang: 99-108;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hạ tầng cơ sở nói chung và giao thông nói riêng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Tình hình hạ tầng giao thông kém phát triển ở Việt Nam đã được các nhà kinh tế quy cho là một nút thắt hạn chế sự phát triển kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh vậy khi tuyến đường 14B được hoàn thành và đưa vào khai thác đã có những tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế vùng phía Tây tỉnh Quảng Nam. Nhưng việc khai thác lợi thế mà tuyến đường này mang lại hiện vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Nên bài viết này sẽ nhận diện tất cả tiềm năng cơ hội, thách thức để có thể định hướng cho sự phát triển kinh tế của tây Quảng Nam khi có tuyến đường 14B. Từ khóa: Hạ tầng giao thông; Phát triển kinh tế; Phát triển kinh tế phía tây Quảng Nam; Hạ tầng giao thông và phát triền kinh tế; Hạ tầng giao thông và Phát triển kinh tế phía tây Quảng Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Infrastructure in general and traffic in particular plays an important role in economic development in developing countries, especially in Vietnam. This is attributed by economists that the underdeveloped traffic infrastructure in Vietnam is a tied knot that hinders this country’s economic development. In this context, when the 14B road had been finished and started to be used, it had positive influences on the economic development in the Western region of Quangnam Province. However, the exploitation of the benefits of this road is still faced with many problems that need to be solved. This paper focuses on identifying all the potentials, opportunities, and challenges of this region in order to orient the economic development of the Western region of Quangnam with the 14B Route.
Keyword: Infrastructure; economic development; Infrastructure and economic development; economic development of western Quang Nam; Infrastructure and economic development of western Quang Nam
Keywords: Infrastructure; economic development; Infrastructure and economic development; economic development of western Quang Nam; Infrastructure and economic development of western Quang Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn