Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,447

 Tăng trưởng kinh tế MT-TN trong điều kiện tái cấu trúc kinh tế Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo thuộc Chương trình TRIG - Phát triển kinh tế xã hội miền Trung, Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế, Tổ chức tại Đà Nẵng 26-6-2012
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 6/2012;Từ->đến trang: 3-10;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu hàng đầu của nhiều vùng hay địa phương ở các nước đang phát triển. Nhưng mỗi nơi tùy theo điều kiện lựa chọn cho mình mô hình khác nhau để phân bổ nguồn lực cũng như kết quả tăng trưởng. Mô hình này phụ thuộc vào những thay đổi có tính chất vĩ mô của nền kinh tế như tái cấu trúc nền kinh tế. Miền Trung – Tây Nguyên đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua, tốc độ trung bình khoảng 11,2%, GDP/ng ở mức trung bình của cả nước nhưng có sự không đồng đều nên trình độ phát triển kinh tế ở mức trung bình của Việt Nam. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế tuy nhanh nhưng vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thô, vốn và lao động và chứ không phải dựa vào công nghệ và tổ chức quản lý cao. Trong bối cảnh chính phủ thực hiện tái cấu trúc kinh tế chuyển dổi mô hỉnh tăng trưởng thì những vấn đề này càng trở thành trở ngại mà các địa phương ở đây phải vượt qua. Làm thế nào và cần có những điều chỉnh gì để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở đây có chất lượng hơn là câu hỏi cần giải quyết. Bài viết này nhằm góp phần giải quyết vấn đề này.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn