Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,569

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ DƯỚI GÓC ĐỘ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHÍNH SÁCH
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Bình
Nơi đăng: Tạp chí KHCN
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: số 10(59), 2012;Từ->đến trang: 79-85;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dân số của mỗi quốc gia hay vùng lãnh thổ vừa là chủ thể của quá trình phát triển kinh tế đồng thời thừa hưởng những kết quả từ quá trình đó. Việt Nam là quốc gia có mức độ biến động lớn trong những năm qua, điều này đã và đang tác động mạnh tới quá trình phát triển kinh tế xã hội, do đó đang đòi hỏi có những điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế cho phù hợp. Nhưng điều chỉnh các chính sách phát triển kinh tế là điều chỉnh chính sách nào, nhằm đạt mục tiêu nào, điều chỉnh bằng cách nào hay cơ chế nào và ai thực hiện…. là những câu hỏi lớn. Một khung lý luận và thực tiễn giúp trả lời các câu hỏi này cần phải có và chỉ có thể hình thành nhờ khái quát các kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế trong điều kiện biến động dân số của thế giới và Việt Nam. Đó chính là mục đích của nghiên cứu này.
ABSTRACT
The population of a country or a territory is the essential part of the economic development process, at the same time it receives the results of that process. Vietnam is a country that has the highest level of variation, and this has strongly affected the social-economic development process. Therefore, it requires proper adjustments in economic development policy. However, what policies needed to adjust, what goals needed to achieve, how to adjust and who carries out the adjustment are the big questions. A theoretical and practical frame that helps to answer these questions is needed and they only form by generalizing research results of the world and Vietnam about economic development in the condition of demographic change.This is the purpose of this research.
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn