Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC VÙNG Ở VIỆT NAM
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
The development of an economy goes hand in hand with the process of allocating resources to an area or a region. Each area or region with certain characteristics have different advantages and competitiveness. These are some internal plus external factors that make the position and the "attractiveness" of each area different in attracting the resources to that place. Differences or inequalities in the allocation of resources lead to the inequality in economic development between regions and this situation, if not improved, will cause hindrances to the general development of the economy. This study not only considers the situation of inequality between regions, but also proposes solutions to overcoming this situation.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn