Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,197

 Đổi mới Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ đầy mạnh hội nhập quốc tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Những vấn đề Kinh tế thế giới) (0868-2984); Số: Số: 2-/2014;Từ->đến trang: 72-80;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay đang bộc lộ những khiếm khuyết lớn như chủ yếu phát triển theo chiều rộng dựa vào tài nguyên, vốn và lao động giá rẻ khiến kinh tế vẫn dưới tiềm năng và gia tốc đang chậm dần cộng với những bất ổn vĩ mô. Sự đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam là cần thiết để khắc phục những khiếm khuyết đó và tạo ra cú hích cho công cuộc đổi mới của nước ta. Để thực hiện điều này nghiên cứu này sẽ tập trung làm rõ các luận cứ cho đổi mới MHTTKT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
ABSTRACT
The model of economic growth Vietnam is now revealed major shortcomings as developed primarily by the width based on natural resources, cheap labor and capital that is less than the potential economic and public acceleration is slowing down with macroeconomic instability. The model innovation Vietnam economic growth is necessary to remedy such defect and create push for the renewal of our country. To carry out this study will clarify the focus for innovation MHTTKT arguments in the period of accelerated industrialization and modernization and international economic integration.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn