Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biến động dân số với tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Miền Trung - Tây Nguyên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quang Bình
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: 2(214), 2014,;Từ->đến trang: 74-80;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dân số và biến động của nó luôn là biến số có ảnh hưởng lớn tới kinh tế xã hội của mọi quốc gia. Các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội luôn phải tính tới những thay đổi của biến số này khi đưa ra chính sách. Kết quả các đợt Tổng điều tra dân số do Tổng cục Thống kê Việt Nam tiến hành gần đây đều khẳng định ở các tỉnh MT - TN biến động dân số mạnh hơn so với các tỉnh khu vực khác của Việt Nam. Chính sách tăng trưởng (TT) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCC) là những bộ phận quan trọng nhất trong chính sách phát triển kinh tế ở MT - TN. Rõ ràng trong bối cảnh biến động dân số rất mạnh đòi hỏi phải có những điều chỉnh chính sách phù hợp với tình hình đó. Nghiên cứu này sẽ hướng tới mục tiêu đó.
ABSTRACT
Population and its movements are always variables that have a major influence on the socio-economic of any country. The policy of socio-economic development always have to consider the change of variables when making policy. The results of the population census round by the General Statistics Office of Vietnam conducted recently confirmed in the provinces MT - TN population greater than other areas of the provinces of Vietnam. Growth policies (TT) and economic restructuring (CDCC) is the most important part of economic development policy in MT - TN. Clearly, in the context of very strong population requires policy adjustments consistent with such a situation. This study will toward that goal.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn