Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,901,746

 MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THEO CHIỀU SÂU: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Bình*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 108;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nền kinh tế Việt Nam đang được vận hành bởi Mô hình tăng trưởng kinh tế mà được hình thành từ những năm đầu đổi mới. Điều này đã đưa tới nhiều thành tựu lớn về cho đất nước như quy mô nền kinh tế tăng liên tục, tăng thu nhập đầu người, đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình thấp… Tuy nhiên Mô hình tăng trưởng kinh tế này đang bộc lộ những điểm hạn chế nhất định như dựa quá nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư, lao động chất lượng thấp nên hiệu quả không cao và đang có dấu hiệu chững lại. Tăng trưởng kinh tế dựa vào chiều sâu đang là xu thế tất yếu hiện nay. Bài viết này nhằm khái quát những nội dung cơ bản cả lý luận và thực tiễn có liên quan tới tăng trưởng từ khai thác nhân tố chiều rộng sang chiều sâu và rút ra những bài học tiếp tục đổi mới MHTT kinh tế Việt Nam.
ABSTRACT
Vietnam's economy is being run by the economic growth model that was established right from the first year of economic renovation. This has led to many significant achievements in the country such as continuous growth of economic scales, per capita income increase, turning Vietnam into an average low-income country... However, this economic growth model has revealed certain limitations such as relying too much on the exploitation of natural resources, on investment capital and on low-quality laborforces, so efficiency is not so high and the economy is showing signs of slowdown. Economic growth rates based on their depth are currently inevitable tendencies. This article is aimed to generalize the basic contents in theory and practice, which are related to the growth rates for mining from depth to width so as to draw lessons for the further renovation model of economic growth in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn